Saturday, July 6, 2013

Հրազդանի երիտասարդների ձայնը

«Համայնքի երիտասարդների ձայնը» ծրագրի շրջանակում, ձեզ ենք ներկայացնում Կոտայքի մարզի,  Հրազդան քաղաքի երիտասարդների բարձրացրած հիմնախնդիրը:

Նշենք, որ ծրագիրը ֆինանսավորել է Canada Found for Local Initiatives հիմնադրամի կողմից:
Տեսանյութը դիտեք այստեղ

Rate this posting:
{[['', '']]}
{["Useless", "Boring", "Need more details", "Perfect"]}

No comments:

Post a Comment