Wednesday, July 3, 2013

Առափի համայնքի երիտասարդների ձայնը
«Համայնքի երիտասարդների ձայնը» ծրագրի շրջանակում, ձեզ ենք ներկայացնում Շիրակի մարզի, Առափի  գյուղի երիտասարդների բարձրացրած հիմնախնդիրը:
Նշենք, որ ծրագիրը ֆինանսավորել է Canada Found for Local Initiatives հիմնադրամի կողմից:

«Պահպանենք մեր գետը» տեսանյութը դիտեք այստեղ

Rate this posting:
{[['', '']]}
{["Useless", "Boring", "Need more details", "Perfect"]}

No comments:

Post a Comment